linki


Akty prawne - poradniki - druki:

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA SZKODOM W ŚRODOWISKU:

1. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu:
wersja angielska

wersja polska (oficjalne tłumaczenia)

2. Przepisy związane z Dyrektywą Odpowiedzialnościową:
Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów wystąpienia szkody w środowisku

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku

3. Formularze zgłoszenia bezpośredniego zagrożenia szkodą lub szkody w środowisku:
Wzór formularza zgłoszenia – składanego przez podmiot powodujący zagrożenie lub szkodę

Wzór formularza zgłoszenia – składanego przez podmiot, który zauważył zagrożenie lub szkodę

ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną

WYBRANE AKTY PRAWA UNIJNEGO

DYREKTYWA Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa)

DYREKTYWA Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (tzw. Dyrektywa Ptasia)

DYREKTYWA Rady 99/22/WE z dnia 29 marca 1999 r. dotycząca trzymania dzikich zwierząt w ogrodach zoologicznych

ROZPORZĄDZENIE Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (wersja uwzględniająca wszystkie dotychczasowe zmiany)

Docieplanie budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody

Poradniki:
Jak zbudować budkę
Jerzyki jako pacjenci lecznic weterynaryjnych
Edward Mayer - SwiftConservation cz. I
Edward Mayer - SwiftConservation cz. II
Wzory budek dla jerzyków
Wybór własciwego miejsca do zawieszania budek

Partnerzy transmisji